Cześć!

Mam na imię Kasia, zawodowo zajmuję się ruchem i zdrowiem. Tworzę efektywne treningi online, które pomogły już setkom kobiet.

Przez długi czas miałam problemy z wagą, akceptacją siebie i swojego ciała. Dzięki zmianie nastawienia i regularnej pracy udało mi się dojść do miejsca, w którym cieszę się dobrym zdrowiem i formą. Pokażę Ci jak to zrobiłam i to, że dbanie o siebie i równowaga w życiu i na macie to nic trudnego.

Prywatnie jestem mamą 3 latka, a obecnie oczekuję drugiego dziecka. Uwielbiam naturę i kiedy jest ciepło spotkasz mnie na działce albo albo w lesie.

To tyle słowem wstępu. Teraz chcę zaprosić Cię do lektury regulaminu mojej usługi „Wirtualne studio na bosaka”, w ramach której możesz uzyskać dostęp do moich odpłatnych autorskich materiałów.

Żeby formalnościom stało się zadość, oto moje dane rejestrowe: Kata Katarzyna Grządka, ul. Codzienna 28a, 03-668 Warszawa, NIP: 5242577160.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie zawarcia umowy, treści tej umowy, sposobie płatności za usługę, odstąpieniu od umowy, postępowaniu reklamacyjnym.

Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek pytań możesz skontaktować się ze mną pod adresem kontakt@treningnabosaka.pl.

Pozdrawiam
Kasia

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
2) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
3) PayPal – system płatności elektronicznych PayPal należący do PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349),
4) PayU – system płatności elektronicznych należący do PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowej instytucji płatniczej, nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444,
5) Platforma – platforma „Wirtualne studio na bosaka”, w ramach której dostępne są autorskie materiały Usługodawcy,
6) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://treningnabosaka.pl/………….,
7) Strona – strona internetowa dostępny pod adresem https://treningnabosaka.pl/………….,
8) Umowa – umowa o świadczenie usługi w postaci zapewniania dostępu do Platformy, którą Kupujący może zawrzeć z Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie,
9) Usługodawca – Kata Katarzyna Grządka, ul. Codzienna 28a, 03-668 Warszawa, NIP: 5242577160.

§ 2
Postanowienia wstępne

1. Usługodawca jest twórcą Platformy, do której odpłatnie zapewnia dostęp Kupującemu na podstawie zawartej Umowy.
2. Za pośrednictwem Strony, Kupujący może zawrzeć z Usługodawcą Umowę.
3. Regulamin określa m.in. zasady i warunki zawarcia Umowy, zobowiązania stron wynikające z Umowy, tryb rozwiązania Umowy.
4. Do korzystania ze Strony oraz Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
5. Kupujący nie może zawrzeć umowy anonimowo ani pod pseudonimem.
6. Zakazane jest podczas korzystania ze Strony lub Platformy dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na Stronie.
7. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony oraz Platformy, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
9. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony oraz Platformy. Kupujący powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony oraz Platformy.

§ 3
Umowa

1. W celu zawarcia Umowy, a co za tym idzie zapewnienia sobie dostępu do Platformy, Kupujący powinien wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do zawarcia Umowy, wybierając sposób płatności oraz akceptując postanowienia Regulaminu, a następnie kliknąć w przycisk „Zamów subskrypcję”.
2. Po kliknięciu w przycisk „Zamów subskrypcję”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę PayPal albo PayU (w zależności od dokonanego wyboru w zakresie sposobu płatności) celem aktywacji płatności cyklicznej. Po skutecznym ustawieniu płatności cyklicznej, Kupujący zostanie przekierowany zwrotnie na Stronę z potwierdzeniem subskrypcji. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą między Usługodawcą a Kupującym.
3. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
4. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc.
5. Płatność za pierwszy okres rozliczeniowy zostanie pobrana z góry z chwilą zawarcia Umowy.
6. Płatność za każdy kolejny miesiąc obowiązywania Umowy będzie pobierana z góry automatycznie w ramach płatności cyklicznej pierwszego dnia każdego kolejnego okresu rozliczeniowego.
7. Kupujący może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenie Umowy następuje poprzez anulowanie płatności cyklicznej z poziomu swojego panelu w PayU lub PayPal.

§ 4
Dostęp do Platformy

1. Z chwilą dokonania płatności za pierwszy okres rozliczeniowy, Kupujący otrzyma dane dostępowe do Platformy. Dostęp do Platformy możliwy będzie poprzez zalogowanie się z wykorzystaniem nadanego Kupującemu identyfikatora użytkownika oraz zdefiniowanego przez Kupującego hasła.
2. Kupujący posiada dostęp do Platformy w trakcie trwania Umowy. Rozwiązanie Umowy skutkuje dezaktywacją dostępu do Platformy.

§ 5
Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł z Usługodawcą Umowę, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia Umowy.
2. Aby odstąpić od Umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład w postaci wiadomości e-mail.
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

§ 6
Reklamacje

1. Kupujący może składać reklamacje w związku z Umową.
2. Reklamacja powinna zawierać:
1) oznaczenie Użytkownika,
2) przedmiot reklamacji,
3) okoliczności uzasadniające reklamację,
4) żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, tj. kontakt@treningnabosaka.pl.
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia mu reklamacji. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Kupującego poprzez odpowiedź na otrzymaną wiadomość z reklamacją.

§ 7
Przerwy i problemy techniczne

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by Platforma działała w sposób nieprzerwany i niezakłócony.
2. Usługodawca uprawniony jest do czasowych przerw w działaniu Platformy z przyczyn technicznych. O planowanej przerwie technicznej Usługodawca powiadomi Kupującego w formie wiadomości e-mail.
3. Usługodawca informuje niniejszym Kupującego, że czasowe przerwy w działaniu Platformy mogą mieć również charakter nieplanowany, w szczególności ze względu na awarie i usterki techniczne niezależne od Usługodawcy.
4. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy, ale nie jest w stanie zagwarantować, że w toku korzystania z Platformy Kupujący nie napotka różnych problemów technicznych. Kupujący powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z Platformy.

§ 8
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9
Dane osobowe i pliki cookies

a.i.1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Usługodawca.
a.i.2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu realizacji Umowy.
a.i.3. Usługodawca gwarantuje poufność mu danych osobowych.
a.i.4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy.
a.i.5. Usługodawca nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
a.i.6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
a.i.7. Kupującemu przysługują następujące uprawnienia:
a.i.7.1) prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a.i.7.2) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a.i.7.3) prawo do przenoszenia danych,
a.i.7.4) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Kupujący uprzednio taką zgodę wyraził,
a.i.7.5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę.
a.i.8. Kupujący może realizować swoje uprawnienia zgodnie z art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem kontakt@treningnabosaka.pl.
a.i.9. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy.
a.i.10. Usługodawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz Platformy.
a.i.11. Usługodawca informuje niniejszym Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony oraz Platformy przez Kupującego może być utrudnione.
a.i.12. Usługodawca wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.
a.i.13. Usługodawca informuje niniejszym Kupującego, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Kupującego w ramach Strony oraz Platformy:
1) piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
2) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ……………
4. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.